/ arpkonsulting
Doradztwo
gospodarcze


Agnieszka Pasztaleniec-
Szczerkowska

tel. +48 (58) 32 33 273
agnieszka.pasztaleniec-
szczerkowska@arp.gda.pl

Nawigacja:   Strona główna   >>   Doradztwo gospodarcze


Doradztwo dla przedsiębiorstw
i Jednostek Samorządu Terytorialnego


Biznes Plany
Biznes plan jest dokumentem zawierającym m.in. cele projektu (przedsiębiorstwa), sposób ich osiągnięcia oraz prognozę spodziewanych efektów, w tym prognozę finansową, opracowaną na podstawie wniosków wynikających z oceny pozycji przedsiębiorstwa (projektu), historycznych danych finansowych, przy uwzględnieniu ograniczeń rynkowych, technicznych i organizacyjnych. Biznes plany sporządzamy na potrzeby aplikowania o środki z UE, na potrzeby pozyskiwania kredytów inwestycyjnych, w celu podejmowania optymalnych decyzji menadżerskich.

Studium Wykonalności
Studium wykonalności oprócz elementów charakterystycznych dla biznesplanu zawiera dodatkowo analizę wykonalności technicznej i z reguły jest dokumentem dużo bardziej obszernym od biznes planu. Studium ma dostarczyć niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak również instytucji finansującej, która na jego podstawie dokonuje oceny inwestycji. W związku z tym studium wykonalności obejmuje wszelkie aspekty rynkowe, techniczne, finansowo- ekonomiczne oraz środowiskowe.

Wycena przedsiębiorstw
Wycenie mogą podlegać m.in. papiery wartościowe (akcje, obligacje, opcje), całe przedsiębiorstwa, jak również wartości niematerialne i prawne np. patenty, znaki handlowe. Podstawowym celem wyceny przedsiębiorstwa jest wydanie opinii na temat jego wartości, uwzględniając metody i procedury niezbędne do bezstronnego i rzetelnego określenia wartości.

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów, dla samorządów opracowujemy również:

Strategie Rozwoju
Strategie Rozwoju zostały uzyskały usankcjonowanie prawnie w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227 poz.1658). Strategia Rozwoju jest narzędziem niezbędnym do profesjonalnego zarządzania jednostką samorządową oraz warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o środki unijne w nowym okresie programowania na lata 2014 - 2020.

Testy prywatnego inwestora
Test Prywatnego Inwestora to znalezienie odpowiedzi na pytanie czy dane działanie organu publicznego (np. państwo, gmina, inna jednostka samorządowa, podmioty gospodarcze należące do tych jednostek) stanowi pomoc publiczną. Aby taką odpowiedź uzyskać konieczne jest przeanalizowanie i porównanie postawy organu publicznego z zakładanym, racjonalnym zachowaniem inwestora prywatnego. Do wykonania analizy zgodnie z prawem wspólnotowym (w szczególności z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejska /TWE/ art. 107, 108 i 345) zobowiązany jest każdy organ publiczny, jeśli jego działanie w konkretnym przypadku może nosić znamiona, iż udziela niedozwolonej pomocy publicznej.

Doradztwo przy projektach PPP
Projekty w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego są modelem współpracy gospodarczej cieszącym się rosnąca popularnością. Kluczowymi cechami wyróżniającymi projekty PPP jest wieloletni charakter współpracy, przekazanie zadania własnego JST sektorowi prywatnemu, dystrybucji ryzyka pomiędzy partnerami i wynagrodzenia za wykonywaną działalność. W Polsce, gdzie realizacja zadań publicznych jest hamowana przez niedobór publicznych środków, zagadnienie jest szczególnie aktualne i warte uwagi. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze z zakresu PPP na każdym etapie realizacji projektu, zarówno dla podmiotów publicznych, jak i partnerów prywatnych. Więcej informacji na temat projektów w ramach PPP www.ppp.gov.pl

O nas   |    Polityka cookies   |    Kariera   |    Kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2017 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (Marek Trocha)Dział Konsultingu i Rozliczeń
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
e-mail: konsulting@arp.gda.pl